Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Dar kartą apie lie. auka kilmę Anotacija   PDF
Birutė Kabašinskaitė
 
T. 24, Nr. 2 (1988) Dar kartą dėl lietuvių XVI-XVII a. raštų kilmės Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Dar kelios pastabos apie „netiesioginę nuosaką“ Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 47, Nr. 1 (2012) Dar viena Ukmergės vardo kilmės galimybė Anotacija   PDF
Aurimas Markevičius
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Darybos homonimai, slypintys už lie. skliaũ(s)tas Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 28, Nr. 2 (1994) Darybos tipo radimasis: latvių kalbos nomina loci su priesaga -ūzis Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
2005: 6 priedas Das Baltikum – die Nahtstelle zwischen have- und be- languages? Anotacija   PDF
Sabine Häusler
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Das baltische Zentrum in der alteuropäischen Hydronymie Anotacija   PDF
Wolfgang P. Schmid
 
1998: 5 priedas Das erste litauische Buch un die Reformationsbewegung im baltischen Raum Anotacija   PDF
Rainer Eckert
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Das Nominativobjekt des Infinitivs im Slavischen, Baltischen und Ostseefinnischen Anotacija   PDF
Valentin Kiparsky
 
1994: 4 priedas Das Problem der gotischen Diphthonge ai, au und die litauischen Lehnwörter kvietỹs „Weizen”, kliẽpas „Laibbrot” Anotacija   PDF
Vytautas Balaišis
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Das Schicksal eines altpreußischen Katechismus Anotacija   PDF
Valentin Kiparsky
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Das Schicksal eines altpreußischen Katechismus (II) Anotacija   PDF
Valentin Kiparsky
 
T. 11, Nr. 1 (1975) Das Vervalsystem im Indoeuropäischen und im Baltischen Anotacija   PDF
Adolf Erhart
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Daugiaskiemenių vardažodžių kilnojamosios kirčiavimo paradigmos raida lietuvių kalboje Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Dauguvos intakų hidroniminė analizė potamonimų stratifikacijos aspektu Anotacija   PDF
Laimute Balode
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Daukšos katekizmo šaltinių klausimu Anotacija   PDF
Guido Michelini
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Daukanto paburmiai „guviai, smarkiai“ sąsaja su padùrmu „t.p.“ platesniame žemaičių ypatingos darybos prieveiksmių fone ir dar šis tas apie pr. dūrai „baikštūs“ ir sl. *durъ „kvailas; baikštus“ Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
1998: 5 priedas Dažas problēmas latviešu literārās valodas izveides procesā Anotacija   PDF
Jānis Rozenbergs
 
1998: 5 priedas Dažas valodas īpatnības senākā posma latgaliešu rakstu avotos Anotacija   PDF
Anna Stafecka
 
1977: 2 priedas Dažas vārdu radniecības problēmas (pēc dialektu atlanta materiālem) Anotacija   PDF
M. Graudiņa
 
T. 31, Nr. 2 (1996) Dažas zilbes veidojuma īpatnības Vidzemes sēliskajās izloksnēs Anotacija   PDF
Maija Poiša
 
T. 24, Nr. 1 (1988) Daži hipotētiski baltismi vietu nosaukumos rietumos no Vislas Anotacija   PDF
Valija Dambe
 
T. 2, Nr. 2 (1966) Daži Salacas baseina hidronīmi Anotacija   PDF
Marta Rudzīte
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Daži semantiski atšķirīgi homoģenētiski krāsu nosaukumi latviešu un lietuviešu valodā (zils : žilas, ruds : rudas) Anotacija   PDF
Anta Trumpa
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Dažu Ziemeļrietumvidzemes aizgūto leksēmu dinamika Anotacija   PDF
Elga Kagaine
 
T. 56, Nr. 2 (2021) De Saussure’o dėsnio išimtys Kuršaičio žodynuose Anotacija   PDF
Mindaugas Strockis
 
T. 18, Nr. 2 (1982) Deiktinės sistemos baltų kalbų tarmėse Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 29, Nr. 2 (1994) Dėl Šaukėnų náms ~ nãmas Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Dėl 3 cond. galūnės -tuo Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Dėl Frisching kilmės Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 39, Nr. 1 (2004) Dėl išgirsti, prabilti tipo ingresyvų Daukšos Postilėje Anotacija   PDF
Norbert Ostrowski
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Dėl kuršių vardo etimologijos Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Dėl Lietuvos vardo 1009 metais (Šv. Brunono misija) Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 12, Nr. 1 (1976) Dėl priesakio vartojimo ir kilmės Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Dėl u kamieno būdvardžių ir jų abstraktų kirčiavimo raidos Anotacija   PDF
Vilija Lazauskaitė
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Dėl wisesi tur ischpažinti Anotacija   PDF
Audronė Jakulienė
 
T. 43, Nr. 1 (2008) Dėl akcentinės lietuvių kalbos vardažodžių priesagų galios Anotacija   PDF
Antanas Pakerys
 
T. 10, Nr. 1 (1974) Dėl akūto ir cirkumflekso skyrimo rytų Lietuvos tarmėse Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Dėl asmeninių įvardžių dviskaitos kilmininko kai kurių formų kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 7, Nr. 2 (1971) Dėl asmeninių įvardžių formų (mūs)-uje ir (mūs)-yje kilmės Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 45, Nr. 2 (2010) Dėl asmenvardžio Výtautas Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 20, Nr. 2 (1984) Dėl balsių e ir ē kai kurių pakitimo atvejų žemaičių dūnininkų tarmėje Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Dėl balt.-sl. „žemė“ ir „saulė“ kilmės Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 5, Nr. 1 (1969) Dėl baltų *ei ir raidos lietuvių žemaičių tarmėse Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Dėl baltų *pat(is), *pat(n)ī pirminės reikšmės ir gramatinio statuso Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Dėl baltų ŏ-/ā-kamienių daiktavardžių gretybių Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Dėl baltų kalbotyros istoriografijos Renesanso paleokomparatyvizmo laikotarpiu Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Dėl baltų kalbų šaukšto ir skydo pavadinimų kilmės Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 25, Nr. 1 (1989) Dėl "Baltų kalbų įvardžių" korektūros klaidų Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
601 - 650 iš 2192 << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045