Optativ und Personalendungen im Prussischen

Letas Palmaitis

Anotacija


OPTATYVAS IR ASMENS GALŪNĖS PRŪSŲ KALBOJE

Reziumė

Baltiškasis (ir ariškasis) sigmatinis futūras kilęs iš rezultatyvumo (-> aoristo) rodiklio*-s(V) ir optatyvinio *-i. R. baltų optatyvas formaliai neskiria 2 vns. ir 3 asmenų, taigi ir futūras jų ne­skyrė: 2 vns., 3 asm. *-sei. Analogiškos prūsų kalbos formos atspindi baltų proto-futūrą, t. y. „konkretųjį" („istorinį") optatyvą. Be jo, prūsų kalboje buvęs „bendrasis" optatyvas su galūnėmis -ei, -ai. Forma su l(ai) iš pradžių konjunktyvinė.

Pr. 1 vns. asmu < *-mū < *-mā, t. y. tematizuota forma. 2 dgs. -ta (< dvs. *-ta, o -ti < *-tē) remia rekonstrukciją 1 dgs. *-mā (= lie. eismà pagal dvs. vokalizmą), o su tuo sutampa temati­zuota 1 vns. asmens forma. Pastaroji kontaminavusis su 1 vns. *asmi (esant 2 vns. diftonginiam mo­deliui): asmai. Dėl formų sutapimo asmai išsiplėtusi į daugiskaitą, o vėliau apibendrinta ir visuose kamienuose. 2 dgs. -tei, -te < *-tei atsiradusi pagal 2 vns. -sei ir 1 dgs. *-māi.

Dėl nekirčiuotų trumpųjų galūnių redukcijos pr. 3 asm. ind. -*āja, -*ēja sutapę su 2 vns., 3 asm. opt. -ai, -ei. Dėl to optatyvinės formos patyrusios indikatyvizaciją ir atsiradusios 2 vns., 3 asm. ind. -ai, ei, -a, kurios išsiplėtusios ir į 1 vns. asmenį dėl 3 asmens ir 1 vns. asmens sutapimo. Asme­nų bei nuosakų neutralizuotos formos apibendrintos visuose kamienuose. Jos eventualiai reiškusios ir optatyvą. Dėl pastarojo silpnumo „atnaujinta" archainė indikatyvo optatyvizacija (injunktyvas), be to, optatyviškai imta vartoti konjunktyvines l-formas.

Lygiagrečiai svarstoma 3 asm. galūnės -a problema. Pr. 1 vns. -a (iš apibendrinto nekirčiuo­tojo balt. *-ā < *-ō) fonetiškai sutapusi su 3 asm. -a (V. Mažiulis), a-kamieniuose veiksmažo­džiuose pastaroji turėjusi išnykti dėl redukcijos, bet buvo atstatoma dėl sutrumpėjusios 1 vns. -a su­tapimo su sutrumpėjusiomis a-kamienių 1 vns. ir 3 asm. -a. Veiksmažodis wīrst neturįs -a arba dėl to, kad jis vartotas tik 3-jame asmenyje ir galūnė negalėjusi būti atstatoma pagal 1-ąjį asmenį (V. Mažiulis), arba dėl to, kad veiksmažodis atematinis *wirt-ti.


DOI: 10.15388/baltistica.21.2.80

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.