Zur vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen Fassungen von Luthers „Kleinen Katechismus“: Zu apr. 105, 25-6 ʃen brendekermnen

Pietro Umberto Dini

Anotacija


LIUTERIO „MAŽOJO KATEKIZMO“ VERTIMŲ Į BALTŲ KALBAS LYGINAMOJI-KONTRASTYVINĖ ANALIZĖ: DĖL PR. 105,25–6 ſen brendekermnen

Santrauka

Trečiojo prūsų katekizmo sakinys kantou ſen brendekermnen poſtāsei (= vok. wenn du Schwanger wirſt) jau du su puse šimtmečio yra iššūkis prūsistams. Straipsnyje, aptarus minėto sakinio ikišiolinius aiškinimus, siūloma nauja jo filologinė ir lingvistinė analizė.

Pastebėtina, kad šią „Mažojo katekizmo“ vietą Abelis Willis verčia kitaip nei B. Vilentas (1579) ir J. Rivijus (1586). Pagal tradicinę sakinio segmentaciją vok. Schwanger atitinka pr. ſen brendekermnen, o vok. wirſt – pr. poſtāsei; brendekermnen traktuojamas kaip posesyvinis dūrinys (interpretuojamas kaip „mit ‘Frucht-leib’“, „mit ‘Schwer-leib’“ arba kaip „mit ‘Voll-leib’“, tačiau nė vienas iš šių žodžių vokiečių kalboje nėra paliudytas). Straipsnyje siūloma kitokia segmentacija, t. y.: pr. poſtāsei (beje, kaip ir lie.) atitinka vok. Schwanger wirſt „pastoti; konzipieren“, tuo tarpu pr. ſen brendekermnen lieka be atitikmens vokiškame tekste. Vadinasi, Willis sąmoningai nutolo nuo Liuterio „Mažojo katekizmo“ teksto. Dėl pr. ſen brendekermnen siūloma, kad tai yra: 1) lokalinis-medialinis apibrėžimas veiksmažodžiu poſtāsei išreiškiamo veiksmo; 2) determinatyvinis dūrinys ir 3) vertinys pagal medicinos terminus technicus, plg. vok. (1594 m.) Berleib [dabart. Gebärleib] „gimda, įsčios; uterus“.

Atrodo, kad A. Willis nutolo ne be pagrindo. Prūsiškame tekste greičiausiai bus atsiradusi diktografijos išprovokuota klaida <ſenſen ← *enſen>, kurią reikėtų emenduoti kaip *en brendekermnen (vietininkas). Jei tai tiesa, nagrinėjama prūsų kalbos teksto vieta yra nesunkiai paaiškinama. Iš tikrųjų vertėjas į prūsų kalbą čia bus atsižvelgęs į Luko evangeliją (1,31), plg. vok. (1522 m. Liuteris) du wirſt ſchwanger ym leibe, lo. (1529 m. Liuterio Vulgatos peržiūrėjimas) Ecce concipes in utero, gr. (Septuaginta) συλλήμψῃ ἐν γαστρὶ. Įdomu, kad lokalinis apibrėžimas kartojasi ir kitose baltų kalbose, plg. lie. (1590 m. Bretkūno) nieſchcʒe bſi ſʒiwate bei la. (1685 m. Glücko) tu tapſ̷i apgruhtinata tawâs Meeśâs.


DOI: 10.15388/baltistica.44.2.1317

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.