Paraiškos

Paraiškų pateikimas

Jau esate prisiregistravęs žurnale "Baltistica"?
Prisijungti

Neturite vartotojo vardo ir slaptažodžio?
Registruotis

Norint pateikti paraišką, būtina registruotis ir prisijungti prie žurnalo leidybos sistemos.

 

Nurodymai autoriams

Bendrieji reikalavimai

(atnaujinta: 2020-03-29)

1. Žurnale spausdinami darbai lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis. Kartu su straipsniu turi būti pateikta jo anotacija (iki 1500 spaudos ženklų) ir raktažodžiai. Jei straipsnis parengtas lietuvių, latvių, vokiečių, prancūzų ar rusų kalba, jo pavadinimą, anotaciją bei raktažodžius papildomai reikia pateikti taip pat ir anglų kalba.

2. Rekomenduojama straipsnio apimtis – iki 20 puslapių (apie 36 000 spaudos ženklų), recenzijų – iki 12 puslapių (apie 22 000 spaudos ženklų), informacijos – iki 6 puslapių (apie 11 000 spaudos ženklų). Didesnės apimties darbai spausdinami tik išimties tvarka atskiru redaktorių sprendimu.

3. Straipsniai redakcijai įteikiami per elektroninę leidybos sistemą (http://www.baltistica.lt).

4. Be anotacijos, pateikiamos straipsnio pradžioje, rekomenduojama straipsnio pabaigoje pateikti ir išsamesnę jo santrauką kita kalba (iki 4000 spaudos ženklų). Santraukoje gali būti glaustai aptartas straipsnio turinys ir pristatyti pagrindiniai tyrimo rezultatai. Jeigu straipsnis parašytas lietuviškai ar latviškai, po jo dedama santrauka anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalba; po straipsnių ne baltų kalbomis gali būti dedama lietuviška ar latviška santrauka.

5. Žurnalo redakcija užtikrina lietuvių ir anglų kalbomis pateiktų anotacijų bei santraukų kalbos redagavimą, taip pat anotacijų ir santraukų išvertimą į lietuvių kalbą iš latvių, anglų, vokiečių, prancūzų ar rusų kalbų. Už paties straipsnio kalbos kokybę atsako autoriai.

6. Jei straipsnis parengtas ne autoriaus gimtąja kalba, autorius privalo užtikrinti, kad prieš pateikiant spaudai straipsnio tekstas būtų suredaguotas gimtakalbio redaktoriaus.

7. Straipsnis turi būti parengtas kompiuterine teksto rengykle MS Word, pritaikyta operacinei sistemai Windows (teksto failo prievardis *.doc arba *.docx).

8. Tekstas turi būti surinktas specialiai lituanistikos, baltistikos ir indoeuropeistikos reikmėms skirtu kompiuteriniu šriftu Palemonas, kurį galima atsisiųsti iš Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklalapio (http://www.vlkk.lt/media/public/file/Palemonas/Palemonas_3_2.zip). Jei dėl kokių nors priežasčių panaudojami kiti nestandartiniai šriftai, privaloma kaip straipsnio priedą pateikti šių šriftų failus ir straipsnio tekstą *.pdf formatu.

9. Literatūros sąraše ir bibliografijos nuorodose visa cituojama literatūra turi būti pateikta lotyniškais rašmenimis. Transliteruojant kirilica publikuotų darbų bibliografinius aprašus, rekomenduojama naudotis tarptautine moksline kirilicos transliteracijos sistema (https://en.wikipedia.org/wiki/Scientific_transliteration_of_Cyrillic). Jei straipsnis parengtas rusų kalba, literatūros sąrašą galima pateikti abiem variantais: ir parengtą kirilica, ir transliteruotą.

10. Kadangi įteikiamas tekstinis failas bus perduotas anoniminiams recenzentams, jame negali būti minima straipsnio autoriaus pavardė ar kitokios užuominos į autorystę (pvz., „Kaip esu teigęs anksčiau [žr. Autorius 2008, p. xxx]“ ir pan.) tekste. Žr. Anoniminio recenzavimo užtikrinimo instrukcijas.

11. Straipsnio autoriaus pavardė, kontaktinė informacija ir kiti duomenys nurodomi atskirai, pateikiant straipsnio tekstinį failą elektroninėje leidybos sistemoje.

12. Iliustracijos turi būti pritaikytos kompiuterinei spaudai ir parengtos kompiuterinės grafikos priemonėmis. Kadangi leidinys dvispalvis (juodai baltas), brėžiniai gali būti tik štrichiniai. Jeigu reikia užtušuoti kuriuos nors plotus, naudojamos ne spalvos ar jų pustoniai, bet skirtingi tinkleliai (rastrai). Išimtiniais atvejais dedamų taškinių iliustracijų (pvz., nuotraukų) skyra turi būti ne mažesnė kaip 300 dpi. Iliustracijos turi būti pateiktos atitinkamose vietose publikacijos tekstiniame faile, taip pat galima pridėti jų geresnės kokybės failus kaip straipsnio priedą. Rekomenduojama kaip priedą pateikti ir visą straipsnį *.pdf formatu.

13. Kaip straipsnio priedą galima pridėti ir kitus ne didesnės nei 64 MB apimties daugialypės terpės failus: spalvotas iliustracijas (rekomenduojamas formatas: *.jpg), garso įrašus (rekomenduojami formatai: *.wav, *.wma, *.mp3), vaizdo įrašus (rekomenduojami formatai: *.wmv, *.mpg). Jie skaitytojui bus prieinami elektroninėje žurnalo versijoje.

 

Bibliografijos reikalavimai

Straipsnyje cituojama literatūra turi būti nurodyta vadovaujantis toliau pateikiamais bibliografinio aprašo pavyzdžiais.

Literatūrą ir šaltinius rekomenduojama nurodyti išnašose arba sąraše publikacijos pabaigoje.

Jei literatūra nurodoma sąraše publikacijos pabaigoje:

 • cituojant literatūrą tekste, paprastuose skliausteliuose rašoma autoriaus, parengėjo ar redaktoriaus pavardė (pavardės), metai ir po kablelio puslapiai; skirtingi veikalai vienas nuo kito atskiriami kabliataškiais, pvz.: (Petit 2004, 75–86; Mikulėnienė, Morkūnas 2005, 189; Ulvydas et al. 1976, 258);
 • gali būti vartojamos dažniau cituojamų leidinių, žodynų, gramatikų santrumpos; po santrumpos prieš puslapių numerius dedamas kablelis (pvz., DLKG, 123); leidiniai, kurių santrumpų nėra toliau pateikiamame sąraše, privalo būti įtraukti į publikacijos literatūros ar sutrumpinimų sąrašą;
 • daugiatomio ar tęstinio veikalo tomai nurodomi arabiškais skaitmenimis, prieš tomo numerį kablelis nededamas (LKG 1, 356; LKŽ 19, 1024);
 • cituojant literatūrą tekste, autorių, parengėjų ar redaktorių pavardės retinamos 1.4 punkto;
 • literatūros sąraše pavardės neretinamos;
 • santrumpos neretinamos nei cituojant tekste, nei literatūros sąraše.

Jei literatūra nurodoma išnašose:

 • cituojant pirmą kartą, pateikiamas visas veikalo bibliografinis aprašas;
 • autorių, parengėjų ar redaktorių pavardės retinamos 1,4 punkto.

 

Bibliografinio aprašo pavyzdžiai

Pastabos:

 • literatūros sąraše autoriaus pavardė rašoma prieš vardą. Jei autorių keli, tik pirmojo jų pavardė rašoma prieš vardą;
 • išnašose visų autorių pavardės rašomos po vardo;
 • būtina nurodyti visų autorių vardus;
 • atskiri bibliografinio aprašo segmentai atskiriami kableliais;
 • papildoma informacija – perleidimai, serijos etc. – rašoma paprastuose skliaustuose.

Atsisiųsti bibliografinio aprašo pavyzdžius: PDF

 

Sutrumpinimai

Šaltiniai ir literatūra: PDF

Kalbos ir tarmės: PDF

 

 

Atmintinė teikiantiems paraiškas

Pateikdami paraišką, autoriai turi patvirtinti, kad sutinka su visais toliau nurodytais reikalavimais. Priešingu atveju paraiškos nebus priimamos.

 1. Publikacija nėra paskelbta anksčiau ir nėra įteikta jokiam kitam žurnalui (priešingu atveju apie tai paaiškinta „Komentaruose redaktoriui“).

 2. Publikacija parengta tekstų rengykle MS Word (failo formatas *.doc arba *.docx).

 3. Publikacija parengta kompiuteriniu šriftu Palemonas. Jei panaudota kitų nestandartinių šriftų, tai motyvuota „Komentaruose redaktoriui“, o šių šriftų failai ir straipsnio versija *.pdf formatu pateikiami kaip priedai.

 4. Cituojama literatūra nurodyta, laikantis bibliografijos pateikimo reikalavimų, išdėstytų Nurodymuose autoriams.

 5. Įteikiamame tekstiniame faile nenurodyta autoriaus pavardė, taip pat nėra užuominų apie autorystę publikacijos tekste ar autorystę išduodančios informacijos failo ypatybėse (Properties). Žr. Anoniminio recenzavimo užtikrinimo instrukcijas.

 

Autorių teisės

  • Autoriai pasilieka sau teises į publikacijos tekstą ir perleidžia žurnalui tik teisę į pirmąją jo publikaciją. Iš svetainės atsisiųstą publikacijos failą galima naudoti nekomerciniais tikslais, pateikiant nuorodą į žurnalą kaip pirmosios publikacijos vietą, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.
  • Autoriai gali sudaryti bet kokias – tačiau ne išimtines – sutartis, susijusias su žurnale paskelbtos publikacijos platinimu ar kitokiu panaudojimu nekomerciniams tikslams (pvz., perduoti į institucinę talpyklą arba publikuoti knygoje), pateikiant nuorodą į šį žurnalą kaip pirmosios publikacijos vietą.
  • Autoriams leidžiama pateikti publikaciją viešai prieigai (pvz., paskelbti intitucinėje talpykloje arba asmeninėje interneto svetainėje) tiek prieš pateikiant paraišką žurnalui, tiek jos nagrinėjimo metu. Tokie veiksmai yra netgi skatinami, kadangi tai gali pagreitinti informacijos mainus, paankstinti ir padidinti publikuojamo darbo cituojamumą.

 

Asmens duomenų apsaugos deklaracija

Asmenų vardai ir el. pašto adresai, įvesti šioje svetainėje, bus naudojami tik nurodytoms žurnalo reikmėms ir nebus perduodami trečiosioms šalims.

 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045