Žurnalo sekcijos

Tematika

Žurnale skelbiami:

 • sinchroniniai ir diachroniniai straipsniai apie baltų kalbas ir jų santykius su kitomis, daugiausia indoeuropiečių, kalbomis;
 • su baltų kalbomis susiję tipologiniai ir taikomosios kalbotyros straipsniai;
 • baltų kalbotyros istorijai skirtos publikacijos;
 • baltistinių leidinių recenzijos;
 • informacija apie mokslo renginius ir kitus įvykius.

 

Žurnalo sekcijos

Straipsniai

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Pažymėti Recenzuojama

Recenzijos

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Nepažymėti Recenzuojama

Informacija

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Nepažymėti Recenzuojama
 

Recenzavimas

Žurnalui įteikti straipsniai vertinami dviejų anoniminių recenzentų (redaktorių kolegijos narių ir / ar išorės ekspertų). Jų nuomonėms išsiskyrus, ieškoma trečio recenzento. Vertinama:

 • straipsnio struktūros atitikimas mokslinėms publikacijoms keliamiems reikalavimams (problemos, tikslo ar uždavinių formulavimas; klausimo istorija; išvadų sąsaja su straipsnio pavadinimu, suformuluotais tikslais, pateiktais ir pagrįstais tyrimų rezultatais; literatūros ir šaltinių sąrašo reprezentatyvumas);
 • nagrinėjamos problemos naujumas, originalumas;
 • taikomų tyrimo metodų tinkamumas;
 • anotacijos, raktažodžių ir santraukos informatyvumas;
 • stiliaus tinkamumas ir kalbos taisyklingumas.

 

Publikavimo dažnumas

Per metus išeina vienas žurnalo tomas, kurį sudaro du sąsiuviniai. Pirmasis sąsiuvinis išleidžiamas rugsėjo, antrasis – gruodžio mėnesį.

 

Vieša prieiga

Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, vadovaujantis principu, kad vieša prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų skatina didesnius žinių mainus pasauliniu mastu.

 

Kalbos

Žurnale spausdinami straipsniai šiomis kalbomis:

 • lietuvių
 • latvių
 • anglų
 • vokiečių
 • prancūzų
 • rusų

 

Duomenų bazės

Žurnalas įtrauktas į šias tarptautines bibliografijos duomenų bazes:

 

Nemokamo publikavimo politika

Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.

 

Publikavimo etikos nuostatos

Visi žurnalo leidybos proceso dalyviai privalo laikytis toliau išdėstytų publikavimo etikos nuostatų.

Autoriai privalo užtikrinti, kad:

 • įteikiamame straipsnyje pristatytas originalus ir savarankiškai atliktas tyrimas, o visi kitų tyrėjų darbai ar atskiros jų mintys yra tinkamai nurodytos. Konfidencialių ar nepublikuotų šaltinių (pvz., recenzuojamose publikacijose ar asmeniniuose pokalbiuose sužinotų minčių ir pan.) citavimas galimas tik gavus raštišką autorių sutikimą. Bet kokia plagijavimo forma – kitų autorių parengto viso ar dalies straipsnio, taip pat atskirų minčių pristatymas kaip savo, nenurodant tikrosios autorystės, – yra netoleruojamas;
 • straipsnis nėra publikuotas kitur ar įteiktas svarstyti kitam žurnalui (atskiru redakcijos sprendimu gali būti taikomos išimtys vertimams, patikslintiems tyrimams ir pan.);
 • jei straipsnį yra parengę keli autoriai, visi yra prisidėję prie jo rengimo ir/ar atlikto tyrimo. Straipsnį įteikiantis autorius užtikrina, kad visi bendraautoriai yra susipažinę su galutine straipsnio versija, nurodoma autorių pavardžių tvarka ir šiomis žurnalo etikos nuostatomis;
 • straipsnyje ar jo prieduose yra pateiktos ne tik tyrimo išvados, bet ir visi tyrimo duomenys, leidžiantys redakcijai, recenzentams ir skaitytojams bet kada patikrinti išvadų pagrįstumą. Jei pačiame straipsnyje pristatomi ne visi duomenys, jie privalo būti pateikti papildomuose failuose ar nuorodoje į kitą viešai prieinamą šaltinį;
 • jei tyrimo metu buvo atliekami eksperimentai su žmonėmis, nebuvo pažeistos jokios eksperimentų dalyvių teisės, buvo gauti visų dalyvių (nepilnamečių atveju – jų tėvų ar globėjų) sutikimai dalyvauti eksperimentuose, o straipsnyje nėra atskleisti jokie dalyvių asmens duomenys;
 • įteikiant straipsnį redakcijai, yra deklaruoti visi galimi interesų konfliktai ir nurodyti straipsnio finansavimo šaltiniai, jei tokių esama;
 • po recenzavimo  pateikiamoje pataisytoje straipsnio versijoje bus atsižvelgta į recenzentų pastabas ar bus pateiktas redakcijai argumentuotas paaiškinimas, kodėl į tam tikras pastabas neatsižvelgta;
 • jei po publikavimo būtų pastebėta straipsnyje paliktų esminių tyrimo klaidų, apie tai bus informuota redakcija ir, jei ši reikalautų, bus parengtas klaidų atitaisymas.

Nuostatų nepaisymas suteikia teisę redaktoriui atsisakyti priimti ar publikuoti straipsnį.

 

Recenzentai privalo:

 • recenzuojamus straipsnius vertinti objektyviai ir nešališkai, argumentuodami visus savo teiginius;
 • vertinti tik straipsnių mokslinę vertę ir atitikimą publikavimo etikos nuostatoms. Asmeninė autoriaus kritika griežtai draudžiama;
 • konstatuoti visus straipsnyje pastebėtus ar įtariamus plagijavimo atvejus bei kitus publikavimo etikos nuostatų pažeidimus;
 • neatskleisti nepublikuoto recenzuojamo straipsnio duomenų tretiesiems asmenims, nenaudoti straipsnio medžiagos savo pačių tyrimuose ar kaip kitaip nepažeisti recenzavimo konfidencialumo;
 • atsisakyti recenzuoti redaktoriaus paskirtą straipsnį, jei įtaria galimą interesų konfliktą, atpažįsta savo galimą įnašą į tyrimą, jaučia savo kompetencijos trūkumą konkrečiam straipsniui įvertinti ir pan.;
 • dirbtinai nedidinti asmeninių cituojamumo rodiklių. Rekomenduoti autoriui cituoti recenzento publikacijas galima tik esant objektyvioms mokslinėms priežastims ir aiškiai išdėsčius argumentus.

 

Redakcijos nariai privalo:

 • užtikrinti recenzavimo proceso kokybę: anonimiškumą, konfidencialumą, savalaikiškumą, tinkamą recenzentų parinkimą pagal kompetenciją;
 • savarankiškai ir nešališkai priimti sprendimus dėl straipsnių publikavimo, atsižvelgiant į straipsnio atitikimą žurnalo tematikai, recenzentų išvadas ir įvertinus šių etikos nuostatų laikymąsi;
 • nesiekti dirbtinai kelti žurnalo mokslometrinių parametrų, pvz., reikalaujant autorius cituoti konkrečias publikacijas, ir pan.;
 • nusišalinti nuo savo ar savo šeimos narių parengtų straipsnių, taip pat straipsnių, prie kurių rengimo yra tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėję, recenzavimo proceso koordinavimo  ir sprendimo dėl publikavimo priėmimo. Visiems tokiems straipsniams taikomos įprastos recenzavimo ir straipsnių atrankos procedūros.ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045