Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Dėl Mikalojaus Daukšos rašomosios kalbos kilmės Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 11, Nr. 2 (1975) Dėl naujo požiūrio į kai kuriuos lietuvių istorinės dialektologijos klausimus Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 15, Nr. 1 (1979) Dėl nelūpinių sprogstamųjų priebalsių „maišymo“ pietinėse lietuvių šnektose Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 48, Nr. 1 (2013) Dėl nesutrumpėjusių dvikamienių asmenvardžių kamieno gaud- variantų lietuvių kalboje Anotacija   PDF
Daiva Sinkevičiūtė
 
T. 40, Nr. 1 (2005) Dėl Palūšės arealo aukštutinio pakilimo balsių fonologinio statuso Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 41, Nr. 1 (2006) Dėl pašalio vietininkų Jokūbo Morkūno Postilėje Anotacija   PDF
Bronius Maskuliūnas
 
T. 33, Nr. 2 (1998) Dėl pavardės Daukšà Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Dėl poros hidronimų Anotacija   PDF
Kazys Morkūnas
 
T. 43, Nr. 3 (2008) Dėl postpozicijos *-én akūto Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 27, Nr. 2 (1994) Dėl pr. *geltaina- „geltonas“ Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 28, Nr. 1 (1994) Dėl pr. gasto etimologijos Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 44, Nr. 1 (2009) Dėl pr. -ing- priegaidės Anotacija   PDF
Vytautas Rinkevičius
 
T. 4, Nr. 1 (1968) Dėl pr. rapeno „jauna kumelė“ kilmės Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 30, Nr. 1 (1995) Dėl pr. „saulės šventė“ Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Dėl priebalsių t', d' ir k', g' mišimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių tarmėse Anotacija   PDF
Asta Leskauskaitė, Danguolė Mikulėnienė
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Dėl priesaginių veiksmažodžių darybinių reikšmių Anotacija   PDF
Evalda Jakaitienė
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Dėl priesagos -ynas vedinių kirčiavimo pietų aukštaičių ir rytų aukštaičių vilniškių šnektose Anotacija   PDF
Vilija Lazauskaitė-Ragaišienė
 
T. 19, Nr. 2 (1983) Dėl priesagos lie. -ait- pavardžių buv. Rytų Prūsijoje Anotacija   PDF
Genovaitė Kiškienė
 
T. 14, Nr. 2 (1978) Dėl prūsų etimologijų Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 13, Nr. 2 (1977) Dėl prūsų etnonimo reikšmės ir kilmės Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 27, Nr. 2 (1994) Dėl prūsų grafinių taisymų Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Dėl prūsų II katekizmo Peterburgo egzemplioriaus Anotacija   PDF
Aleksejus Andronovas
 
T. 30, Nr. 2 (1995) Dėl prūsų kalbos artikelio Anotacija   PDF
Alessandro Parenti
 
1989: 3(2) priedas Dėl prūsų savybinių įvardžių vartosenos Anotacija   PDF
Zofija Dūdaitė
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Dėl rytų aukštaičių patarmių istorijos Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 42, Nr. 3 (2007) Dėl rytų aukštaičių vilniškių ir uteniškių patarmių ribos Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 26, Nr. 1 (1990) Dėl Rytų Prūsijos XVIII a. lietuviškų pavardžių darybos Anotacija   PDF
Genovaitė Kiškienė
 
T. 36, Nr. 1 (2001) Dėl senųjų raštų posesyvinių konstrukcijų su veiksmažodžiu priklausyti Anotacija   PDF
Bronius Maskuliūnas
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Dėl šiaurės rytų vilniškių diferenciacijos Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 44, Nr. 2 (2009) Dėl šv. Brunono misijos šiaurinės koncepcijos Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 47, Nr. 2 (2012) Dėl tariamai slaviškos lietuvių antroponimijos Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 6, Nr. 2 (1970) Dėl tęstinės priegaidės spūdžio vietos dvigarsiuose (kuriose-ne-kuriose žemaičių šnektose) Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Dėl upėvardžio Danė Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 43, Nr. 2 (2008) Dėl vadinamųjų kokybinių (k)-oks, (k)-oki(a) tipo įvardžių darybos ir raidos Anotacija   PDF
Albertas Rosinas
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Dėl vakarų aukštaičių kauniškių antrinių dvigarsių Anotacija   PDF
Vladas Grinaveckis
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Dėl veiksmažodinių daiktavardžių su priesaga -(s)tė kilmės Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 32, Nr. 2 (1997) Dėl veiksmažodžio formos lie. yrà kilmės Anotacija   PDF
Alfred Bammesberger
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Dėl veiksmažodžių abstraktų su priesaga -imas/-ymas darybos raidos Anotacija   PDF
Saulius Ambrazas
 
T. 40, Nr. 2 (2005) Dėl veiksmažodžių su formantais -sk-, -šk- Anotacija   PDF
Erdvilas Jakulis
 
T. 15, Nr. 1 (1979) Dėl veiksmažodžių veikslų kategorijos pobūdžio Anotacija   PDF
Elzė Galnaitytė
 
T. 41, Nr. 3 (2006) Dėl vieno kelio raiškos atvejo Mikalojaus Daukšos Postilėje Anotacija   PDF
Eglė Žilinskaitė
 
T. 26, Nr. 2 (1990) Dėl vieno kito kalbinio netikslumo Anotacija   PDF
Elena Grinaveckienė
 
T. 34, Nr. 2 (2000) Dėl vieno posesyvumo raiškos atvejo senuosiuose raštuose Anotacija   PDF
Bronius Maskuliūnas
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Dėl vieno prielinksnio formos XVIII a. šiaurės žemaičių kretingiškių tarmėje Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Dėl vienos mitologinės dievybės vardo Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 50, Nr. 1 (2015) Dėl vienos neaiškios M. Daukšos katekizmo glosos interpretacijos Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Dėl vienos šiaurės vakarų žemaičių „kuršiškos“ ypatybės Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Dėl vietovardžio Labguvà darybos ir kilmės Anotacija   PDF
Aleksandras Vanagas
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Dėl vilniškių patarmės klasifikacijos Anotacija   PDF
Vytautas Kardelis
 
T. 33, Nr. 1 (1998) Dėl Wolfenbüttelio postilės sąsajos su Bretkūnu Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
701 - 750 iš 2148 << < 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045