Žurnalo sekcijos

Tematika

Žurnale skelbiami:

 • sinchroniniai ir diachroniniai straipsniai apie baltų kalbas ir jų santykius su kitomis, daugiausia indoeuropiečių, kalbomis;
 • su baltų kalbomis susiję tipologiniai ir taikomosios kalbotyros straipsniai;
 • baltų kalbotyros istorijai skirtos publikacijos;
 • baltistinių leidinių recenzijos;
 • informacija apie mokslo renginius ir kitus įvykius.

 

Žurnalo sekcijos

Straipsniai

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Pažymėti Recenzuojama

Recenzijos

Pažymėti Priimamos paraiškos Pažymėti Indeksuojama Nepažymėti Recenzuojama
 

Recenzavimas

Žurnalai įteikti straipsniai vertinami dviejų anoniminių recenzentų (redaktorių kolegijos narių ir / ar išorės ekspertų). Jų nuomonėms išsiskyrus, ieškoma trečio recenzento. Vertinama:

 • straipsnio struktūros atitikimas mokslinėms publikacijoms keliamiems reikalavimams (problemos, tikslo ar uždavinių formulavimas; klausimo istorija; išvadų sąsaja su straipsnio pavadinimu, suformuluotais tikslais, pateiktais ir pagrįstais tyrimų rezultatais; literatūros ir šaltinių sąrašo reprezentatyvumas);
 • nagrinėjamos problemos naujumas, originalumas;
 • taikomų tyrimo metodų tinkamumas;
 • anotacijos, raktažodžių ir santraukos informatyvumas;
 • stiliaus tinkamumas ir kalbos taisyklingumas.

 

Publikavimo dažnumas

Per metus išeina vienas žurnalo tomas, kurį sudaro du sąsiuviniai. Pirmasis sąsiuvinis išleidžiamas rugsėjo, antrasis – gruodžio mėnesį.

 

Vieša prieiga

Skaitytojui suteikiama atvira prieiga prie žurnalo turinio, vadovaujantis principu, kad vieša prieiga prie mokslinių tyrimų rezultatų skatina didesnius žinių mainus pasauliniu mastu.

 

Kalbos

Žurnale spausdinami straipsniai šiomis kalbomis:

 • lietuvių
 • latvių
 • anglų
 • vokiečių
 • prancūzų
 • rusų

 

Duomenų bazės

Žurnalas įtrauktas į šias tarptautines bibliografijos duomenų bazes:

 

Nemokamo publikavimo politika

Žurnalo autoriams netaikomi jokie straipsnių pateikimo ar publikavimo mokesčiai.ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045