Iespraudumi oriģinālajos Vermehretes Lettisches Handbuch (1685) perikopju pantos

Ernesta Kazakėnaitė

Anotacija


Šajā rakstā tiek pētīti Vermehretes Lettisches Handbuch (1685) perikopju oriģinālajos pantos esošie iespraudumi. Tādu iespraudumu, t.i., fragmentu, kas rakstīti iekavās un nepieder Bībeles tekstam sengrieķu (tālāk – GR), latīņu (tālāk – V) vai vācu (tālāk – LB) valodā, ir 40. Tie pēc attieksmēm pret tulkojuma avotiem iedalīti trijās lielās grupās:

a) iespraudumi, kam ir tiešas atbilsmes iespējamos tulkojuma avotos, t. i., GR, V vai LB;

b) iespraudumu, kam nav atbilsmju iespējamos tulkojuma avotos;

c) iespraudumi, kuru attieksmes pret tulkojuma avotiem grūti nosakāmas.


DOI: 10.15388/baltistica.50.1.2224

Visas tekstas: Raksts/Article (PDF) Pielikums/Supplement (PDF)

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.