Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Слоўнiк беларускiх гаворак паўночна-заходняй Беларусi i яе паграничча, том I (А-Г) Anotacija   PDF
Aloyzas Vidugiris, Kazys Morkūnas
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Этимология Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Язык и культура. Факты и ценности Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Языковые контакты в Литовской ССР. Вопросы литовского языкознания Anotacija   PDF
Александр Маркович Шахнарович
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Ar prūsų kalboje egzistavo lie. tekė́ti, tẽka veiksmažodžių tipas? Anotacija   PDF
Erdvilas Jakulis
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Pronoms neutres et règle SVO en vieux prussien Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Lietuvos vietovardžių žodynas 2 Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Kirčio žymėjimas F. Kuršaičio vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų žodynuose Anotacija   PDF
Mindaugas Strockis
 
T. 50, Nr. 2 (2015) Lietuvių kalbos dūriniai su neoklasikiniais dėmenimis Anotacija   PDF
Lina Inčiuraitė-Noreikienė
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Allgemeine Ansätze zur vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen Fassungen des lutherschen „Kleinen Katechismus“ Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Lie. bur̃kštinas ir  sl. *bъrščь Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 32, Nr. 1 (1997) A. Andronovo straipsnio (Blt XXXI (2) 201-212) klaidų atitaisymas Anotacija   PDF
- -
 
T. 9, Nr. 1 (1973) A Balto-Slavic and Indo-Uranian parallel: the non-existence of shwa indogermanicum (or laryngal) in the so-called long sonants Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 7, Nr. 2 (1971) A. Blinkena, Latviešu interpunkcija Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 31, Nr. 1 (1996) A. Butkus, Lietuvių pravardės Anotacija   PDF
Dalia Sviderskienė
 
T. 45, Nr. 1 (2010) A comment on the absence of in Prussian Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 9, Nr. 1 (1973) A comparative study of the group of Baltic mythological terms from the root *vel- Anotacija   PDF
Вячеслав Всеволодович Иванов, Владимир Николаевич Топоров
 
T. 18, Nr. 2 (1982) A. Erhart. Struktura indoíránských jazyků Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
1994: 4 priedas A. F. Pott und die balto-slawischen Sprachbeziehungen Anotacija   PDF
Gertrud Bense
 
T. 14, Nr. 2 (1978) A. Gāters, Die lettische Sprache und ihre Dialekte Anotacija   PDF
Jonas Kabelka
 
T. 19, Nr. 2 (1983) A. Girdenis. Fonologija Anotacija   PDF
Валерий Николаевич Чекман
 
T. 36, Nr. 1 (2001) A. Girdenis, Kalbotyros darbai, I–III Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 32, Nr. 1 (1997) A. Girdenis, Taip šneka tirkšliškiai Anotacija   PDF
Zofija Babickienė
 
T. 43, Nr. 3 (2008) A. Girdenis, Žemaičių dzūkai Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 33, Nr. 1 (1998) A. Girdenis, D. Girdenienė, Ziwato indeksas Anotacija   PDF
Juozas Aleksandravičius, Jonas Palionis
 
T. 7, Nr. 2 (1971) A new look at the Old Prussian pronoun Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 40, Nr. 1 (2005) A note of the Proto-East Baltic vowel system Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 34, Nr. 1 (1999) A note on pecku ‘vieh, cattle’ Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 3, Nr. 1 (1967) A note on certain Balto-Slavic accusatives Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 41, Nr. 1 (2006) A note on Lith. su ‘with’ Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 43, Nr. 2 (2008) A note on the *-ā stem nominative, dative, accusative and instrumental singular cases in Balto-Slavic Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 31, Nr. 2 (1996) A note on the Lithuanian locative singular ending in -e Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 3, Nr. 2 (1967) A. Ozola dienas zinātniskā konference Anotacija   PDF
Reinis Bērtulis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) A. Pakerys, Akcentologija Anotacija   PDF
Bonifacas Stundžia
 
T. 16, Nr. 2 (1980) A. Paulauskienė. Gramatinės lietuvių kalbos veiksmažodžio kategorijos Anotacija   PDF
Nijolė Sližienė
 
T. 20, Nr. 2 (1984) A phonaesthetic rule of Baltic Anotacija   PDF
Eric P. Hamp
 
T. 15, Nr. 2 (1979) A. Piročkinas. Prie bendrinės kalbos ištakų. V., 1977, 288 p.; J. Jablonskis - bendrinės kalbos puoselėtojas. V., 1978, 278 p. Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 13, Nr. 2 (1977) A. Reķēna, Amatniecība leksikas dažās Latgales dienvidu izloksnēs un tās sakari ar atbilstošajiem nosaukumiem slāvu valodās Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 34, Nr. 1 (1999) A reply to Schmalstieg Anotacija   PDF
Jules F. Levin
 
T. 27, Nr. 2 (1994) A. Rosinas. Baltų kalbų įvardžiai Anotacija   PDF
Vytautas Mažiulis
 
T. 31, Nr. 1 (1996) A. Rosinas, Baltų kalbų įvardžiai Anotacija   PDF
Olegas Poliakovas
 
T. 27, Nr. 2 (1994) A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos leksika Anotacija   PDF
Juozas Karaciejus
 
T. 16, Nr. 2 (1980) A. Sabaliauskas. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija iki 1940 m. Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 31, Nr. 1 (1996) A. Salys, Raštai Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 3, Nr. 2 (1967) A. Senn. Handbuch der litauischen Sprache, I. Anotacija   PDF
Juozas Balčikonis
 
T. 20, Nr. 1 (1984) A. Vanagas, Lietuvių hidronimų žodynas Anotacija   PDF
Vytautas Vitkauskas
 
T. 7, Nr. 1 (1971) A. Vanagas, Lietuvos TSR hidronimų daryba Anotacija   PDF
Evalda Jakaitienė
 
T. 39, Nr. 2 (2004) Academia grammaticorum Salensis Anotacija   PDF
Kęstutis Bredelis
 
T. 42, Nr. 2 (2007) Academia Grammaticorum Salensis Quarta Anotacija   PDF
Rolandas Mikulskas
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Academia grammaticorum Salensis tertia Anotacija   PDF
Jurgis Pakerys
 
251 - 300 iš 2100 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045