Straipsnių sąrašas


 
Numeris Pavadinimas
 
T. 19, Nr. 1 (1983) Universitas Lingvarum Litvaniae Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 23, Nr. 1 (1987) Untersuchungen zu den baltischen Sprachen Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 24, Nr. 1 (1988) Valodas aktualitātes – 1985 Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Vihi, another Finnish trapping term from Baltic Anotacija   PDF
Eeva Elina Uotila
 
T. 53, Nr. 2 (2018) vix aliquot Viri eam Linguam intelligunt ar vix aliqvot Viri ʃenes eam Lingvam intelligunt?  Johannes Amos Comenius apie prūsų kalbos mirtį Anotacija   PDF
Ilja Lemeškin
 
T. 32, Nr. 1 (1997) Wolfenbüttelio postilė Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 5, Nr. 2 (1969) Wörterbuch der litauischen Schriftsprache, Litauisch-Deutsch (Rašomosios lietuvių kalbos žodynas, lietuviškai-vokiška dalis) I. Anotacija   PDF
Vytautas Balaišis
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Woͤrter=Buͤchlein Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 37, Nr. 2 (2002) X. D. K. P. S. lietuvių kalbos gramatika Anotacija   PDF
Artūras Judžentis
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Zeitschrift für Slawistik Anotacija   PDF
Vytautas Ambrazas
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Zeitschrift für Slawistik, 2 Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 25, Nr. 2 (1989) Zeitschrift für vergleichende Sprachforschung Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 12, Nr. 1 (1976)  čiùtnas „dailus, švarus, tvarkingas...“, taũsti (-čia) „ilgėtis, liūdėti“ ir jų giminaičiai Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 9, Nr. 2 (1973)  gomùs, -i „norus, noringas, linkęs“, la. gãma „kas pernelyg daug valgo“ ir kiti giminiški žodžiai Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 4, Nr. 2 (1968)  stragùs = sl. *strogъ Anotacija   PDF
Simas Karaliūnas
 
T. 8, Nr. 1 (1972) Балтийская лексика в слове "Беларускiя геаграфiчныя назвы" Anotacija   PDF
Анатолий Павлович Непокупный
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Балто-славянские исследования 1980 Anotacija   PDF
Aloyzas Vidugiris
 
T. 20, Nr. 1 (1984) Балто-славянские исследования 1981 Anotacija   PDF
Kazys Morkūnas
 
T. 34, Nr. 1 (1999) Балто-славянские исследования 1997 Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
T. 35, Nr. 2 (2000) Балто-славянские исследования 1998–1999, XIV Anotacija   PDF
Nikolai Mikhailov
 
T. 13, Nr. 1 (1977) Балто-славянский сборник Anotacija   PDF
Aleksas Girdenis
 
T. 22, Nr. 2 (1986) Етимологичний словник украйнской мови Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 7, Nr. 1 (1971) Литавия и другие литуанизмы в украинских (восточнославянских) грамматиках и словарях XVI-XVII вв. Anotacija   PDF
Анатолий Павлович Непокупный
 
T. 13, Nr. 2 (1977) Мiкратапанiмiя Беларусi. Матэрыялы. Акадэмiя навук БССР, Iнстытут мовазнаўства iмя Якуба Коласа. Выдавецтва "Навука i тэхнiка" Anotacija   PDF
Vytautas Rimša
 
T. 12, Nr. 2 (1976) Мiкратапанiмiя Беларусi. Матэрыялы. Укладалнiкi Г. У. Арашонкава, Я. I. Грынавецкене, Ф. Д. Клiмчук, А. А. Крывiцкi, С. Г. Лобач, Ю. Ф. Мацкевiч, А. М. Прышчэпчык, Я. М. Рамановiч, А. I. Чабярук, Л. Ф. Шаталава, I. Я. Яшкiн, Рэдактары М. В. Бiрыла, Ю. Ф. Мацкевiч Anotacija   PDF
Jonas Paulauskas
 
T. 37, Nr. 2 (2002) Новое в русской етимологии Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 5, Nr. 2 (1969) О материале латышского языка в Этимологическом словаре русского языка М. Фасмера Anotacija   PDF
Rasma Grīsle
 
T. 11, Nr. 1 (1975) Польские говоры в СССР (Академия наук БССРб Институт языкознания им. Я. Коласа). Редактор доктор филологических наук профессор В. В. Мартыновю Часть I Anotacija   PDF
Zigmas Zinkevičius
 
T. 1, Nr. 2 (1966) Проблемы индоевропейского языкознания. Этюды по сравнительно-исторической грамматике индоевропейских языков Anotacija   PDF
Jonas Kazlauskas
 
T. 16, Nr. 2 (1980) Слоўнiк беларускiх гаворак паўночна-заходняй Беларусi i яе паграничча, том I (А-Г) Anotacija   PDF
Aloyzas Vidugiris, Kazys Morkūnas
 
T. 8, Nr. 2 (1972) Этимология Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Язык и культура. Факты и ценности Anotacija   PDF
Regina Venckutė
 
T. 22, Nr. 1 (1986) Языковые контакты в Литовской ССР. Вопросы литовского языкознания Anotacija   PDF
Александр Маркович Шахнарович
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Ar prūsų kalboje egzistavo lie. tekė́ti, tẽka veiksmažodžių tipas? Anotacija   PDF
Erdvilas Jakulis
 
T. 36, Nr. 2 (2001) Pronoms neutres et règle SVO en vieux prussien Anotacija   PDF
Daniel Petit
 
T. 51, Nr. 1 (2016) Lietuvos vietovardžių žodynas 2 Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 54, Nr. 1 (2019) Ciešamās kārtas perfekta formu variācijas latviešu valodā
Anotacija   PDF
Kristīne Levāne-Petrova
 
T. 55, Nr. 2 (2020) Dėl Puniõs pavadinimo kilmės Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 51, Nr. 2 (2016) Kirčio žymėjimas F. Kuršaičio vokiečių-lietuvių ir lietuvių-vokiečių kalbų žodynuose Anotacija   PDF
Mindaugas Strockis
 
T. 50, Nr. 2 (2015) Lietuvių kalbos dūriniai su neoklasikiniais dėmenimis Anotacija   PDF
Lina Inčiuraitė-Noreikienė
 
T. 53, Nr. 2 (2018) Vytautas Ambrazas-Dubindris Anotacija   PDF
Jūratė Pajėdienė
 
T. 42, Nr. 1 (2007) Allgemeine Ansätze zur vergleichend-kontrastiven Analyse der baltischen Fassungen des lutherschen „Kleinen Katechismus“ Anotacija   PDF
Pietro Umberto Dini
 
T. 17, Nr. 1 (1981) Lie. bur̃kštinas ir  sl. *bъrščь Anotacija   PDF
Vincas Urbutis
 
T. 32, Nr. 1 (1997) A. Andronovo straipsnio (Blt XXXI (2) 201-212) klaidų atitaisymas Anotacija   PDF
- -
 
T. 9, Nr. 1 (1973) A Balto-Slavic and Indo-Uranian parallel: the non-existence of shwa indogermanicum (or laryngal) in the so-called long sonants Anotacija   PDF
William R. Schmalstieg
 
T. 7, Nr. 2 (1971) A. Blinkena, Latviešu interpunkcija Anotacija   PDF
Jonas Palionis
 
T. 31, Nr. 1 (1996) A. Butkus, Lietuvių pravardės Anotacija   PDF
Dalia Sviderskienė
 
T. 45, Nr. 1 (2010) A comment on the absence of in Prussian Anotacija   PDF
Letas Palmaitis
 
T. 9, Nr. 1 (1973) A comparative study of the group of Baltic mythological terms from the root *vel- Anotacija   PDF
Вячеслав Всеволодович Иванов, Владимир Николаевич Топоров
 
T. 18, Nr. 2 (1982) A. Erhart. Struktura indoíránských jazyků Anotacija   PDF
Algirdas Sabaliauskas
 
251 - 300 iš 2167 << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 > >> 


ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045