1972

1 priedas

I ir II tarptautinio baltistų kongreso straipsniai

Turinys

Straipsniai

Dėl lietuvių kalbos dalyvių sintaksinės sistemos raidos PDF
Vytautas Ambrazas 7-16
Liet. bérnas: latv. bȩ̄̀rns un tā atvasinājumu semantika PDF
Reinis Bērtulis 17-32
Некоторые вопросы истории консонантизма и развитие фонологической системы согласных в говорах Латгалии PDF
Antons Breidaks 33-53
Соответствия в топонимии Латвийской ССР с древнепрусским языком PDF
Valija Dambe 55-62
Славянские заимствования с основой на -i в истории литовского языка (Тезисы) PDF
Rainer Eckert 63-65
Lietuvių kalbos vardažodžio priesagų kirčio susiformavimas PDF
Aleksas Girdenis 66-72
Latviešu zilbes intonāciju sēmantiskais svars PDF
Rasma Grīsle 73-81
Baltų kalbų pakitimų santykinės chronologijos nustatymo galimybės ir ribos PDF
Jonas Kazlauskas 83-87
Словообразовательный критерий выделения балтизмов в славянских языках PDF
Jūratė Sofija Laučiūtė 89-94
Iš baltų veiksmažodžio fleksijos istorijos PDF
Vytautas Mažiulis 95-100
Литовские заимствования в письменных памятниках Волыни и Среднего Поднепровья PDF
Анатолий Павлович Непокупный 101-114
О принципах отбора лексических изоглосс PDF
Юрий Владимирович Откупщиков 115-124
Über einen Typ des Infinitivsatzes im Litauischen PDF
Jonas Palionis 125-129
Dėl kilmininko ir galininko su bendratimi vartojimo tikslo aplinkybei reikšti PDF
Arnoldas Piročkinas 131-134
Tagadnes formas ar -ņ- dažās latgales izloksnēs PDF
Marta Rudzīte 135-140
Lietuviešu un latviešu vārdu struktūra PDF
Velta Rūķe-Draviņa 141-148
К вопросу о генетических связях балтийских языков с другими индоевропейскими (одна изоглосса) PDF
Алексей Нилович Савченко 149-158
Baltų ir slavų kalbų vokalizmo sistemų raidos chronologija PDF
William R. Schmalstieg 159-164
Über die Wortarten PDF
Wolfgang P. Schmid 165-167
Ударение и метатония в литовском глаголе PDF
Юрий Сергеевич Степанов 169-183
О балтийском елементе в Подмосковье PDF
Владимир Николаевич Топоров 185-224
Литовское nasraĩ ‘пасть’: етимология и грамматика (Тезисы) PDF
Олег Николаевич Трубачев 225-226
Dėl lietuvių kalbos tautosilabinių an tipo junginių pirmojo dėmens siaurėjimo PDF
Zigmas Zinkevičius 227-232
К фонологической интерпретации балто-славянских интонаций PDF
Владимир Константинович Журавлев, А. Г. Авксентьева 233-242


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045