2012

8 priedas

11 Tarptautinio baltistų kongreso pranešimai

Turinys

Redaktoriaus žodis

Pratarmė / Priekšvārds / Foreword PDF
  5-7

Straipsniai

Metaforiskie hidronīmi Latvijā PDF
Laimute Balode 9-17
Uzvārdi ar fizioģeogrāfiskas (paaugstināta reljefa) semantikas etimonu PDF
Pauls Balodis 19-31
Autorteksts kā nacionālā korpusa un rakstnieka valodas vārdnīcas resurss PDF
Maija Baltiņa, Daina Vucāne 33-43
Purgailis – putns, augs vai pārpratums? PDF
Ojārs Bušs, Renāte Siliņa-Piņķe 45-52
Tarmių fonetinių ypatybių atspindžiai „Sakytinės lietuvių kalbos tekstyne“ PDF
Genovaitė Kačiuškienė 53-62
Verba krist daudznozīmība latviešu valodā PDF
Ieva Kuplā 63-77
Novēlējumu sintaktiskie varianti mutvārdu saziņā PDF
Linda Lauze 79-88
Līdzsvarots mūsdienu latviešu valodas tekstu korpuss un tā tekstu atlases kritēriji PDF
Kristīne Levāne-Petrova 89-98
Augšzemnieku dialekta dziļās latgaliskās izloksnes Ziemeļaustrumvidzemē (t. s. Malēnijā) PDF
Dace Markus 99-110
Grēki un parādi – pamest vai piedot? (Ieskats latviešu senajās tēvreizēs) PDF
Kornēlija Pokrotniece 111-122
Zapożyczenia litewskie dotyczące człowieka w gwarach polskich na Litwie. Aspekt semantyczny i etnolingwistyczny PDF
Krystyna Rutkowska, Zofia Sawaniewska-Mochowa 123-141
Patstāvīgās vārdšķiras formālā latviešu valodas analīzē PDF
Baiba Saulīte, Gunta Nešpore 143-154
Angļu-latviešu statistiskās mašīntulkošanas sistēmas izveide: metodes, resursi un pirmie rezultāti PDF
Inguna Skadiņa, Madars Virza, Lauma Pretkalniņa 155-168
Darītāja un izjutēja lomas robežošanās latviešu valodā PDF
Līga Vogina 169-180
Ilustratīvā materiāla atveide „Mūsdienu latviešu valodas vārdnīcā” PDF
Ieva Zuicena 181-188


Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.

ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045