Zur funktionalen Analyse von litauischen Fragesätzen

Gertrud Bense

Anotacija


DĖL LIETUVIŲ KALBOS KLAUSIAMŲJŲ SAKINIŲ ANALIZĖS

Santrauka

Komunikacinė intencija „stimuliavimas užpildyti informacijos spragą“ atitinka komunikaci­nės veiklos tipą klausti, išreikštą klausimo-atsakymo funkciniu vienetu. Kalbinės klausimo iš­raiškos priemonės gali būti įvairios, nors svarbiausiųjų atstovu laikomas klausiamasis sakinys. Nesunku įrodyti, kad formaliai apibūdintas klausiamasis sakinys (leksikos, intonacijas, žodžių tvarkos atžvilgiu) nei vartojamas tiktai intencijai „klausti“ realizuoti (plg.: – Ar negalėtumėt iškviesti greitąją pagalbą? – = (mandagus) prašymas, kuris iš adresato reikalauja ne informacijos spra­gos užpildymo, bet apskritai veiklos), nei yra vienintelė jos išraiškos forma (plg. : – Išaiškink savo vakarykštį elgimąsi? – = liepimas, laukiant informacijos iš adresato pusės). Todėl siūloma ne pagal formą, bet pagal komunikacinę funkciją atskirti visus klausiamojo pobūdžio pasakymus nuo neklausiamųjų. Taigi, aprėpdama tam tikru mastu sakinio/pasakymo ryšius su kontekstu ir su komunikacine situacija, funkcinė analizė nagrinėja kalbinių priemonių tarpusavio sąveiką, kuri sąlygoja atitinkamą klausimo supratimą.


DOI: 10.15388/baltistica.0.3.2.831

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.