Latviešu /v/ un /ʝ/: dažādu realizāciju akustiskais pētījums

Juris Grigorjevs, Inese Indričāne, Jana Taperte

Anotacija


Šī pētījuma mērķis ir noskaidrot latviešu valodas fonēmu /v/ un /ʝ/ distribūciju CVC struktūras vārdos. Rakstā analizēti šādi akustiskie parametri: dinamiskās pētāmo skaņu spektrogrammas, relatīvā intensitāte un formantu parēju (patskanis ⇨ līdzskaņi /v/ un /ʝ/) relatīvais ilgums.

Balstoties uz paveikto analīzi, secināms, ka līdzskaņa /v/ dominējošais variants gan prevokāliskā, gan postvokāliskā pozīcijā ir frikatīvs spraudzenis, bet līdzskanis /ʝ/ prevokāliskajā pozīcijā visbiežāk tiek izrunāts kā frikatīvs spraudzenis, postvokāliskā pozīcijā – kā nefrikatīvs spraudzenis vai patskanis. Frikatīvajiem spraudzeņiem, salīdzinot ar nefrikatīvajiem spraudzeņiem, ir raksturīgas augstākas spektrālās smailes frekvences vērtības un plašāks vērtību diapazons. Relatīvās intensitātes vērtības samazinās secībā patskanis > nefrikatīvais spraudzenis > frikatīvais spraudzenis, turklāt frikatīvajiem spraudzeņiem ir vislielākā intensitāte. Attiecībā uz patskaņa formantu pārejas relātīvo ilgumu, abus līdzskaņus iespējams raksturot pēc līdzīgas tendences: frikatīvajiem spraudzeņiem ir īsākas blakus esoša patskaņa formantu pārejas nekā nefrikatīvajiem spraudzeņiem un patskaņiem

 


DOI: 10.15388/baltistica.51.2.2256

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.