Emocijos: jų atpažinimas ir kai kurie akustiniai požymiai

Sigita Dereškevičiūtė, Asta Kazlauskienė

Anotacija


Tyrimo tikslas – nustatyti svarbiausius fonetinius bazinių emocijų (liūdesio, džiaugsmo, nuostabos, baimė, bjaurėjimosi, pykčio) požymius, susijusius su pagrindiniu tonu, ir kaip šie požymiai koreliuoja su emocijų atpažinimu. Tam buvo atliktas audicinis tyrimas ir akustinė fonetinių požymių analizė. 

Audiciniame tyrime dalyvavo 42 infomantai, kurie turėjo atpažinti keturių profesionalių aktorių šešiomis pagrindinėmis emocijomis perskaitytas frazes. Rezultatai rodo, kad bendras emocijų atpažinimas yra neblogas (81 proc.). Geriausiai informantai atpažįsta liūdesį (96 proc.), gerai atskiriamas džiaugsmas (92 proc.), baimė (88 proc.), nuostaba (85 proc.), pyktis (82 proc.), prasčiausiai – bjaurėjimasis (47 proc.). Pastarąjį informantai buvo linkę laikyti liūdesiu ir džiaugsmu. Pyktis kai kada buvo palaikytas bjaurėjimusi ar džiaugsmu, nuostaba – džiaugsmu ir baime.

Akustiniam tyrimui buvo pasirinkta įvertinti ir palyginti keturis pagrindinio tono dažnių (F0) rodiklius: pagrindinio tono dažnių vidurkį (MF0), standartinis nuokrypį (F0SD), maksimumą (F0max) ir diapazoną (F0 diapazonas). Siekiant nustatyti, kokie fonetiniai požymiai geriausiai apibūdina ir skiria emocijas, atlikta statistinė akustinių požymių analizė: vienfaktorinė daugiamatė dispersinė analizė (MANOVA) ir vienfaktorinė dispersinė analizė (ANOVA). Tiriamąją medžiagą sudarė tie patys įrašai, kurie buvo naudojami audiciniame eksperimente.

Akustinės analizės rezultatai daugeliu atveju rodė tas pačias tendencijas kaip ir audicinio tyrimo – lengviausiai atpažįstamos tos emocijos, kurių akustiniai požymiai ryškiausi, artimos emocijos pasižymi panašiomis fonetinėmis ypatybėmis (pavyzdžiui, neigiamoms emocijoms būdingas žemas MF0, siauras diapazonas ir pan.). Džiaugsmas ir liūdesys buvo atpažįstami gerai, nes jų fonetiniai požymiai labiausiai skyrėsi (liūdesiui būdingi žemiausi pagrindinio tono dažnių įverčiai, džiaugsmui – aukščiausi). Emocijas, pasižyminčias panašiais F0 įverčiais, informantai buvo linkę painioti: bjaurėjimąsi su liūdesiu, nuostabą su džiaugsmu.

DOI: 10.15388/baltistica.51.1.2242

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.