Deverbatyviniai dabartinės lietuvių kalbos veiksmažodžiai su priesaga -inti

Evalda Jakaitienė

Anotacija


ДЕВЕРБАТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ НА -inti В СОВРЕМЕННОМ ЛИТОВСКОМ ЯЗЫКЕ

Резюме

Глаголы на -inti в литовском языке составляют около 15% всех глаголов суффиксаль­ного образования. В статье описывается словообразовательная система глаголов на -inti, мотивирующими основами которых являются другие глаголы: непроизводные (90%) и производные (10%). Особое внимание привлекают дериваты, в образовании которых участву­ют не только суффикс -inti или его вариант -dinti, но и вспомогательные средства слово­образования: чередование корневых гласных и метатония, напр.: brandìnti (:brę̃sti, breñdo), daigìnti, (: dýgti), maitìnti (: mìsti, mìto), vė̃žinti (: vèžti); rė́kinti (: rė̃kti), várginti (: var̃gti) и др.

Главное деривационное значение глаголов на -inti — каузативность.

DOI: 10.15388/baltistica.4.2.1697

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.