Lietuvos gyvenamųjų vietų vardai, kilę iš vienaskaitos asmenvardžio

Aleksandras Vanagas

Anotacija


НАЗВАНИЯ НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ ЛИТВЫ, ВОЗНИКШИЕ ОТ АНТРОПОНИМОВ, УПОТРЕБЛЁННЫХ В ЕДИНСТВЕННОМ ЧИСЛЕ

Резюме

В литовской топонимии насчитывается несколько десятков названий населённых пунктов, возникших от антропонимов, употреблённых в единственном числе. К числу бо­лее ясных образований такого рода относятся  следующие названия: Brū̃žė, Damarãckas, Daugìlis, Gedimìnas, Kalìbatas, Kavárskas, Knysà, Lìnskis, Liùtika, Milda, Musteikà, Plùngė, Ribìckis, Rutkà, Saũseris, Serẽdžius, Skuõdas, Subãčius, Sudárgas, Sungáila, Šùmskas, и, возможно, Bervaĩnis, Ancutà, Melkỹs, Ìršas, Jutkà, Kuĩtis. Из сомнительных случаев можно назвать: Alekseikà, Bagrė́nas, Bū́gis, Dáulia, Dū̃minas, Gakà, Ýra, Kadžýga, Karoblis, Krinčìnas, Krùnis, Milvydà, Preĩbė, Rỹškas, Rodžià, Ruškà, Sabutà, Šãpis, Tur̃mantas, Tùrsonas, Vairà. Не исключена возможность, что и название города Kaũnas могло возник­нуть от антропонима Kaũnas.

DOI: 10.15388/baltistica.3.1.1668

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.