Galūnių darybos veiksmažodžių abstraktai M. Daukšos Postilėje

Saulius Ambrazas

Anotacija


VERBAL ABSTRACTS FLEXIONAL DERIVATIVES IN M. DAUKŠA‘S "POSTILĖ"

Summary

Some characteristic derivational and semantic features of verbal abstracts—flexional deriva­tives in M. Daukša's „Postilė“ (DP) are discussed and greater productivity of derivatives with flex­ion -ia (about 14%) is stated. Most flexional derivatives in DP are archaisms, among them nepa­jauta “indifference”, neprievaizda “hatred”, atãdovanis “reward”, núobylis “agreement”, ãpžvilgis “respect”, pérlydis “permission”, ìškalbė “reproach” are attested only in DP. The analysis of relations of flexional derivatives to the ground verbs in DP reveals some differences in comparison with modern Lithuanian, ef. paliáuba “cessation” (: paliáubyti, m. L. paliáuti), sándara “agreement, accord” (: suderė́ti, m. L. sudarýti), ãtžvilgis “respect” (: atžvilgė́ti (s), m. L. atsižvel̃gti). On the ground of the derivations kliáudžia “error”: kliáudėti, nuodžià “sin”: nusidė́ti а. о. the existence of the derivative suffix *-dja in Lithuanian seems doubtful. From the semantic view-point the flexio­nal derivatives of DP are distinguished by the better preservation of the derivative processual mean­ing (cf. mū̃šis “beating”, núolaida “setting down (of the sun)”, žinià, pažinia “knowledge”, maldà “begging”), which is manifested too by comparing flexional derivatives with the corresponding derivatives, formed with the suffix -imas (-ymas).

DOI: 10.15388/baltistica.16.1.1455

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.