Notes on the development of Baltic declension

Letas Palmaitis

Anotacija


PASTABOS DĖL BALTŲ DEKLINACIJOS RAIDOS

Reziumė

Straipsnyje į baltų „prokalbę“ bandoma žiūrėti kaip į centrinę ide. arealinio bendrumo dalį prieš pat ide. „prokalbės“ skilimą. Todėl visi pagrindiniai procesai, vykę joje anuo metu, laikytini bendraindoeuropietiškais. Keliama mintis, kad tai buvo pereinamasis laikotarpis tarp ergatyvinės („aktyvinės“) ir nominatyvinės epochų ir kad tuo laikotarpiu deklinacijos sistemoje egzistavo kom­binuojamieji linksniai, galėję aptarnauti tiek ergatyvinę, tiek nominatyvinę sandarą. Mėginama pa­aiškinti akuzatyvo nazalinio formanto kilmę iš archainio postpozicinio determinanto, kuris kiek ankstesnėje ide. „prokalbės“ epochoje buvo išriedėjęs į gyvųjų daiktų rodiklį. Remiantis visu tuo, pateikiamos ano meto baltų deklinacinių paradigmų rekonstrukcijos. Gale aptariama vėlesnių (nominatyvinių) laikų baltų -o-kamienio genityvo problema, spėjant, kad gen. -as egzistavęs tiek vakarų, tiek rytų baltuose, o BPT pe͡nega yra partityvinė forma. Rytų baltuose o-kamieno partityvo forma ėmė reikšti genityvą, išstumdama ankstesnę genityvinę -as.

DOI: 10.15388/baltistica.13.2.1132

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.