Žurnalo istorija

Baltistica yra tarptautinis baltų kalbotyros žurnalas, įsteigtas 1965 m. daugiausia Vilniaus universiteto profesoriaus Jono Kazlausko rūpesčiu. Žurnalą rengia VU Baltistikos katedra, leidžia VU leidykla (iki 1973 m. rengė Lietuvių kalbos katedra, o iki 1992 m. leido Minties ir Mokslo leidyklos). Redaktoriai: Jonas Kazlauskas (1965–1970), Vytautas Mažiulis (1970–1996), Bonifacas Stundžia (nuo 1996). Žurnale straipsnius, recenzijas ir informacijas skelbia viso pasaulio baltistai lietuvių, latvių, anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis.

Žurnalas teikia pirmenybę istoriniams, lyginamiesiems ir tipologiniams baltų kalbų ir jų tarmių tyrimams, baltų ir kitų kalbų ryšių klausimams, baltų kalbotyros istoriografijai. Baltistica skelbia mokslines baltistų diskusijas, naujausių baltų kalbotyros veikalų recenzijas, informaciją apie baltų kalbų tyrimus pasaulyje. Nuo 2006 metų žurnalas skiria daugiau dėmesio sinchroniniams dabartinių baltų kalbų tyrimams, įskaitant eksperimentinius, gretinamuosius ir taikomuosius darbus.

2011 m. sukurta žurnalo interneto svetainė, kurioje paskelbtas visas išleistų numerių archyvas ir įdiegta elektroninė leidybos sistema, leidžianti visus žurnalo leidybos proceso veiksmus – publikacijų pateikimą, jų recenzavimą, maketavimą ir kt. – atlikti elektroniniu būdu. Svetainėje panaudota atviro kodo programa Open Journal Systems, kurią žurnalo poreikiams pritaikė VU Filologijos fakulteto specialistai: Marius Tverijonas, Vytautas Rinkevičius, Aida Jungaitytė, Sandra Gaigalaitė, Ernesta Kazakėnaitė. Tekstus vertė Gunta Nešpore, Markas Paura, Florianas Sommeris, Nikita Šibaevas, Jayde‘as Willas. Svetainės sukūrimą finansavo Lietuvos mokslo taryba (sutarties Nr. LIT-4-20).ISSN: 0132-6503
eISSN: 2345-0045