Nežinomi Lietuvos Metrikos dvikamieniai asmenvardžiai su pirmaisiais apeliatyviniais dėmenimis

Daiva Sinkevičiūtė

Anotacija


Straipsnyje pristatomi iš Lietuvos Metrikoje esančių asmenų įvardijimų rekonstruoti 47 nauji dvikamieniai asmenvardžiai, turintys pirmuosius apeliatyvinius kamienus. Beveik visi vardai rasti vyrų įvardijimuose, kurie kartu su kitais tirtais įvardijimais liudija įprastus to meto asmenų užrašymo būdus, o daugiausiai dvikamienių vardų rekonstruota iš dvinarių įvardijimų, kur jie buvo vardai ar patronimai. Dažniausiai naujo vardo kamienu tapdavo visa apeliatyvo šaknis (plg. bed- (ar bėd-), buk- (ar būk-), draust-, gruod-, jaun-, kirt-, maist-, malt-, pikt- (ar pykt-), skers-, spud- (ar spūd-), stir-, šul-, vais-, verš-, žyd-, žied- (ar žėd-) and žies- (ar žės-)). Kiti pasitaikę atvejai, rodantys asimiliuotą apeliatyvinio kamieno finalę (plg. deg-, dyg- (ar dyk-), drug-, duj-, geg-, kiet-, lab- (ar lap-), lok- (ar log-, liog-, liok-), mag- (ar mak-), mut- (ar mud-), pišk- (ar pyšk-), raug- (ar rauk-), reb- (ar rep-, rėb-, rėp-, rieb-, riep-), riaub-, rib- (ar rip-, ryb-, ryp-), sėd- (ar sėt-), staug-, tav-, žav-, žeg- (ar žek-, žėg-, žėk-) ir žiog- (ar žiok-), galėjo būti atvirųjų kamienų, plitusių kituose varduose, pradžia. Antrojo dėmens pozicijoje kartojosi įprasti dvikamienių vardų kamienai, kas rodo šią poziciją buvus gerokai stabilesnę pirmojo dėmens atžvilgiu.


DOI: 10.15388/baltistica.53.2.2351

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.