Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių [il], [ir], [ul], [ur] priegaidės: audicinis tyrimas

Jolita Urbanavičienė

Anotacija


Rytų aukštaičių vilniškių šnektose atvirųjų dvigarsių ([a], [e] + R) priegaidės dėl ryškių kiekybinių ir kokybinių pirmųjų dėmenų skirtumų nesunkiai skiriamos iš klausos. Uždarųjų dvigarsių ([i], [u] + R) priegaidžių skirtumai labiau niveliuoti dėl prigimtinio [i], [u] uždarumo ir kokybinio stabilumo. Siekiant nustatyti, ar tarmės vartotojai girdi akūto ir cirkumflekso skirtumus uždaruosiuose dvigarsiuose, buvo atliktas audicinis priegaidžių tyrimas. Tyrimui pasirinkti keturi vilniškių punktai, esantys Švenčionių̃ rajone: Adùtiškis, Svìrkos, Sariaĩ ir Vidutìnė. Kiekviename punkte buvo įrašyta po vieną diktorių, kurio įskaitytų minimaliųjų porų bei sakinių klausėsi 4 atskiros auditorių grupės (po 7 auditorius). Statistiniai eksperimento rezultatai vertinti programa Ukr2.exe. Šiame straipsnyje laikomasi nuomonės, kad jei teisingi atsakymai siekia 50%, jie rodo fonologinės opozicijos nebuvimą; 50% – 67% teisingų atsakymų intervalas rodo „pusiau fonologinę“ opoziciją; rezultatai, viršijantys 67% ribą, rodo, kad tiriamus reiškinius sieja aiški fonologinė opozicija.

Tyrimo metu nustatyta, kad geriausiai mišriųjų dvigarsių priegaides skyrė Adùtiškio ir Sarių̃ auditoriai: teisingai atpažinta 79–80% porų. Svìrkų punkte priegaidės skiriamos šiek tiek prasčiau – teisingai atpažinta 73% porų. Vidutìnės punkto duomenys balansuoja tarp 50% (spėliojimo) ir 67% (žinojimo) ribos: teisingai identifikuota 63% pateiktų porų, vadinasi, galima kalbėti apie priegaidžių „pusiau fonologinę“ opoziciją.

Atlikus mišriųjų dvigarsių priegaidžių audicinį tyrimą keturiuose vilniškių punktuose ir gautus rezultatus palyginus su analogiškais monoftongų priegaidžių tyrimais, padarytos šios išvados:

  1. Iš klausos auditoriai užfiksavo mišriųjų dvigarsių priegaidžių trukmės, kokybės, intensyvumo ir pagrindinio tono skirtumus.
  2. Mišriųjų dvigarsių priegaidės pakraštiniuose vilniškių arealuose skiriamos pakankamai gerai – gauti atsitiktinį spėliojimą viršijantys rezultatai (74% teisingų atsakymų).
  3. Atskiruose vilniškių punktuose mišriųjų dvigarsių priegaidžių atpažinimas gali svyruoti nuo 79–80% (Adùtiškyje, Sariuosè) iki 63% (Vidutìnėje).
  4. Mišriųjų dvigarsių priegaides vilniškiai skiria geriau nei monoftongų (atitinkamai 74% ir 68% teisingų atsakymų). Priegaidžių distinktyvinis ryškumas tirtuose punktuose sutampa: tiek mišriųjų dvigarsių, tiek monoftongų priegaidės geriausiai skiriamos Adùtiškyje, prasčiausiai – Vidutìnėje.
  5. Atskirais atvejais galima kalbėti apie mišriųjų dvigarsių priegaidžių supanašėjimą. Statistinė skirtumo tikimybė buvo nepakankama ištyrus dvigarsių [ú.l] : [u.] Adùtiškyje, [ú.r] : [u.] Sariuosè, [.l] : [i.] ir [.r] : [i.] Vidutìnėje priegaides. Neteisingai identifikuotos poros sudaro 26% visų atsakymų.

 


DOI: 10.15388/baltistica.48.1.2164

Visas tekstas: PDF

Creative Commons License
Svetainės turinį galima naudoti nekomerciniais tikslais, vadovaujantis CC-BY-NC-4.0 tarptautinės licencijos nuostatomis.